Klagemuligheder, utilsigtede hændelser, datasikkerhed og privatlivspolitik

Klagemuligheder


Ønsker du (meget mod min forventning og mit håb) at klage over behandlingen hos mig til Styrelsen for patientsikkerhed, så kontakt mig, og jeg vil hjælpe dig med at få kontakt til styrelsen samt bidrage med relevante oplysninger fra dit forløb. Du kan læse mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside ved at kopiere dette link i din browser.


https://stpk.dk/?sc_itemid={AFCB3EFC-FA45-4C30-B743-DDC5F80BA4FC}


Utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan som psykolog, samarbejdpartner, klient eller pårørende læse mere om eller underrette om utilsigtede hændelser via dette link (kopier i din browser)

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#


Datasikkerhed og privatlivspolitik


Behandling af dine oplysninger
Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.


Typer af oplysninger
Psykolog Henriette Rønhof Sloth indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Min behandling af dig
Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
Afregningsformål
Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
Dokumentationspligt
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).


Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.


Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.
one.com
RMail/ Danastar
ClinicCare


Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.


Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.


Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Psykolog Henriette Rønhof Sloth
Klosterstræde 2B, 3.th.
5700 Svendborg
Danmark
Dato: 22.02.2019